Om oss


Efter några välbesökta gudstjänster i Helsingborg under slutet av 2019 grundlades på Andra söndagen efter Trettondagen, 19:e januari 2020, Sankt Matteus församling. Församlingen står under tillsyn av biskopen i Missionsprovinsen. Kyrkoherde är VDM Mattias Lindström.


Församlingen firar mässa varannan söndag i EFS-kyrkans lokaler i Helsingborg.


På Helga trefaldighets dag, 7:e juni 2020, antog församlingen en församlingsordning, där församlingens uppdrag fastslogs:


"I enlighet med Jesu missionsbefallning är det Sankt Matteus församlings uppdrag att arbeta för att människor kommer till tro och blir bevarade i tron på Jesus Kristus. För detta ändamål har församlingen att samlas till gudstjänst sön- och helgdagar och bedriva undervisning, mission och diakoni. Församlingen kallar präst att förvalta Ordet och sakramenten och leda dess verksamhet."

Församlingen har en kyrkohede: Mattias Lindström.


Ytterligare ett antal präster tjänstgör också regelbundet i församlingen


Församlingens arbete leds också av ett kyrkoråd.


Vi har också en bibelstudiegrupp, en systragrupp, ett ungdomsarbete
och har sociala aktiviteter tillsammans.